heropname ambt

Forumregels
Afbeelding
Plaats reactie
vadderke
Nieuw op 't forum
Berichten: 1
Lid geworden op: 19 nov 2014, 12:38

heropname ambt

Bericht door vadderke »

Hallo,
Ik bem momenteel in loopbaan onderbreking voor 2 jaar en zal vogend jaar vrijwillig ontslag nemen. Nu las ik hier dat iemand binnen de 4 jaar na zijn vrijwillig ontslag zijn ambt terug kan opnemen. Mijn vraag: waar kan ik de wetgeving hierover vinden. En weet iemand of dit een recht is of is het een gunst die je laatst werkgever kan geven als je vraagt om je ambt terug op te nemen?

Gebruikersavatar
sledge
Moderator
Berichten: 2564
Lid geworden op: 19 jan 2003, 16:06
Contacteer:

Re: heropname ambt

Bericht door sledge »

met een beetje opzoekwerk kan je in de rppol vinden :
Art. 9.1.8. Tot ambtsneerlegging geven aanleiding :
1° het vrijwillig ontslag;
2° de opruststelling.
en dan :

TITEL III. - DE HEROPNEMING.

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN.

Art. 9.3.1. Deze titel is niet toepasselijk op de personeelsleden van het administratief en logistiek kader, de aspiranten of de stagiairs met uitzondering van hen die, in het raam van de bevordering door overgang naar een hoger kader, als dusdanig zijn aangesteld of de hoedanigheid van stagiair hebben verkregen.

Art. 9.3.2. Het personeelslid dat overeenkomstig artikel IX.I.8, 1°, sedert minder dan vier jaar ontslag uit zijn ambt heeft verkregen, wordt onder de in artikel IX.III.4 bedoelde voorwaarden, op zijn verzoek opnieuw opgenomen in het politiekorps waarvan het deel uitmaakte op de datum van zijn ontslag. Het wordt terug opgenomen in het kader waarvan het deel uitmaakte, met de graad waarmee het bij het verlenen van zijn ontslag was bekleed en met de op dat ogenblik geldende anciënniteiten.

Art. 9.3.3. Het personeelslid dat op de datum van zijn vrijwillig ontslag een aanstelling als aspirant genoot, verkrijgt door de in deze titel bedoelde heropneming niet opnieuw die aanstelling. Het personeelslid dat op de datum van zijn vrijwillig ontslag de hoedanigheid van stagiair bezat, herbegint zijn stage bij heropneming en verliest het voordeel van de reeds eerder aangevatte stage.

HOOFDSTUK II. - VOORWAARDEN VOOR HEROPNEMING.

AFDELING 1. - DE VOORWAARDEN VOOR HEROPNEMING.

Art. 9.3.4.De kandidaat voor heropneming moet de volgende voorwaarden vervullen :
1° op het ogenblik van het aangenomen ontslag, een (evaluatie) zonder de eindvermelding " onvoldoende " hebben; <KB 2007-12-20/51, art. 13, 034; Inwerkingtreding : 01-04-2005>
2° zich op het ogenblik van zijn aangenomen ontslag onderworpen hebben aan een medisch onderzoek waarvoor hij was opgeroepen en dat uitsluitend tot doel heeft zijn medische toestand op dat ogenblik vast te stellen;
3° de burgerlijke en politieke rechten genieten;
4° met uitzondering van de onopzettelijke misdrijven, sedert het aangenomen ontslag niet veroordeeld zijn, zelfs met uitstel, tot een gevangenisstraf van zes maanden of meer wegens enig strafbaar feit, of tot een lagere gevangenisstraf wegens diefstal, afpersing, misbruik van vertrouwen, oplichting, valsheid in geschriften, aanranding van de eerbaarheid, verkrachting of wegens de strafbare feiten omschreven in de artikelen 379 tot 386ter van het Strafwetboek of in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en anti-septica, noch sedert het aangenomen ontslag activiteiten te hebben uitgevoerd die de geloofwaardigheid van de politiediensten schaden;
5° niet het voorwerp zijn van één van de gronden van medische ongeschiktheid bedoeld in artikel IV.I.4, 6°, andere dan die welke zouden zijn vastgesteld tijdens het medisch onderzoek bedoeld in 2°;
6° tussen het tijdstip waarop hij wenst te worden heropgenomen en de pensioengerechtigde leeftijd nog ten minste twee volledige dienstjaren kunnen vervullen.

AFDELING 2. - DE MEDISCHE ONDERZOEKEN.

Art. 9.3.5. Het medisch onderzoek bedoeld in artikel IX.III.4, 2°, vindt plaats vr de ambtsneerlegging door aangenomen ontslag. Op verzoek van het ontslagnemend personeelslid wordt het resultaat van dit onderzoek meegedeeld aan een arts van zijn keuze.

Art. 9.3.6. § 1. Het onderzoek van de medische geschiktheid bedoeld in artikel IX.III.4, 5°, vindt plaats op uitnodiging van de commissaris-generaal of de korpschef of de overheid die zij aanwijzen.
§ 2. Vr het onderzoek bedoeld in § 1, vult de kandidaat voor heropneming een medische vragenlijst in waarvan de minister het model bepaalt.
Deze vragenlijst heeft betrekking op de medische toestand zoals die zich heeft ontwikkeld sedert het aangenomen ontslag.
De vragenlijst wordt gevoegd bij de oproeping die aan de kandidaat voor heropneming gericht wordt en waarbij hij uitgenodigd wordt zich aan te melden voor het bedoelde onderzoek. Deze oproeping vermeldt dat het onderzoek een bloed- en urineanalyse omvat om vast te stellen of de kandidaat voor heropneming voldoet aan de voorwaarde bedoeld in artikel IX.III.4, 5°.

Art. 9.3.7. Het in artikel IX.III.6, § 1, bedoelde onderzoek van de medische geschiktheid wordt uitgevoerd door een arts aangewezen door de directeur van de medische dienst. Deze arts beslist over de geschiktheid of de ongeschiktheid.
Die arts geeft betrokkene binnen vijftien dagen, bij aangetekende brief, kennis van zijn beslissing en deelt deze mee aan de korpschef, de commissaris-generaal of de door deze aangewezen directeur-generaal.
Betrokkene kan hoger beroep aantekenen tegen de beslissing van ongeschiktheid. Hij beschikt daartoe, op straffe van onontvankelijkheid van het beroep, over vijftien dagen te rekenen vanaf de in het tweede lid bedoelde kennisgeving.

Art. 9.3.8. De medische geschillencommissie bedoeld in artikel X.II.10, beslecht het beroep bedoeld in artikel IX.III.7, derde lid.

Art. 9.3.9. De medische geschillencommissie roept betrokkene op. Deze laatste kan zich laten bijstaan door één of meerdere artsen van zijn keuze.
De medische geschillencommissie geeft betrokkene, binnen vijftien dagen na zijn verhoor, bij een aangetekende brief, kennis van haar beslissing en deelt deze mee aan de korpschef, de commissaris-generaal of de door deze aangewezen directeur-generaal.

AFDELING 3. - HET VERZOEK TOT HEROPNEMING.

Art. 9.3.10. De kandidaat voor heropneming richt zijn verzoek tot heropneming ten minste 90 dagen vr de datum waarop hij heropgenomen wenst te worden, met een aangetekende brief, aan de korpschef van de lokale politie waarvan hij op de datum van zijn ontslag deel uitmaakte, dan wel aan de commissaris-generaal indien hij op de datum van zijn ontslag deel uitmaakte van de federale politie.
In dat verzoek vermeldt hij zijn naam en voornamen, zijn burgerlijke stand en volledig adres, zijn vroeger kader, graad en identificatienummer en de datum waarop hij wenst heropgenomen te worden.
Hij voegt bij zijn verzoek een getuigschrift, opgemaakt volgens het model gevoegd als bijlage 4, dat wordt afgegeven door de burgemeester van de gemeente waar hij verblijft.

AFDELING 4. - DE BESLISSING TOT HEROPNEMING.

Art. 9.3.11. De beslissing tot heropneming wordt genomen door de benoemende overheid.
De benoemende overheid beslist tot heropneming binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de beslissing bedoeld in artikel IX.III.7, eerste lid, of, in voorkomend geval, na de beslissing door de medische geschillencommissie bedoeld in artikel IX.III.9.

AFDELING 5. - PROCEDURE BIJ WEIGERING VAN HEROPNEMING.

Art. 9.3.12. Het personeelslid waarvan de heropneming wordt geweigerd ingevolge het uitvoeren, sedert het aangenomen ontslag, van activiteiten die de geloofwaardigheid van de politiediensten schaden, kan een procedure inleiden voor het raadgevend orgaan bedoeld in artikel VIII.III.7.

Art. 9.3.13. De samenstelling van het in het voormelde artikel bedoelde orgaan en de door het personeelslid te volgen procedure worden bepaald overeenkomstig de artikelen VIII.III.8, VIII.III.9 en VIII.III.10.

Ik stoor mij soms aan de vragen die gesteld worden zonder dat er even zelf wordt gezocht....
Afbeelding

Plaats reactie