Cassatie: proactief informeren bij ademtest niet nodig
Moderator: Moderators

2 berichten   •   Pagina 1 van 1
Eric
__________________________
Berichten: 362
Lid geworden op: 18 mei 2011, 14:39

Cassatie: proactief informeren bij ademtest niet nodig

door Eric » 11 mar 2014, 18:46

Een geïntoxiceerde chauffeur vocht zijn veroordeling aan omdat de verbalisanten hem niet hadden ingelicht van zijn recht om een uitstel van 15 minuten te vragen alvorens een ademproef te ondergaan:

Nr. P.12.1188.N
T W K D C,
beklaagde,
eiser,
met als raadsman mr. Jean-Baptiste Petitat, advocaat bij de balie te Brugge, met kantoor 8310 Brugge (Sint Kruis), Sportstraat 49, waar de eiser woonplaats kiest.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de correctionele rechtbank te Gent van 8 mei 2012.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel

1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6 EVRM, evenals miskenning van het recht op een eerlijk proces en het recht van verdediging: het recht om een wachttijd van vijftien minuten te vragen heeft tot doel door speekselcirculatie de alcohol uit de mond te laten verdwijnen; de verbalisanten hebben de eiser niet in kennis gesteld van dit recht; door de veroordeling te baseren op de resultaten van een ademanalyse die werd opgelegd na een positieve ademtest zonder mededeling van een mogelijke wachttijd van vijftien minuten, kennen de appelrechters ten on-rechte enige bewijswaarde toe aan de resultaten van de ademanalyse.

2. Artikel 23 koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoe-stellen en de ademanalysetoestellen (hierna: KB 21 april 2007) bepaalt:
"De personen die een ademtest moeten ondergaan mogen een wachttijd vragen van 15 minuten.
Indien de ademanalyse opgelegd wordt zonder voorafgaande ademtest, mogen de personen die een ademanalyse moeten ondergaan een wachttijd vragen van vijftien minuten."

3. Noch artikel 6 EVRM, noch enig andere wettelijke bepaling vereisen dat de bevoegde overheidsagent uitdrukkelijk de persoon die een ademtest of een adem-analyse moet ondergaan, in kennis stelt van zijn recht een wachttijd van vijftien minuten te vragen.
De afwezigheid van zulke kennisgeving heeft niet tot gevolg dat de resultaten van de ademtest of -analyse elke bewijswaarde verliezen.
In zoverre het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.

4. De appelrechters stellen vast en oordelen dat:
- zelfs indien de ademtest ongeldig zou geweest zijn, dit zonder invloed is op de wettigheid van de latere ademanalyses;
- de eiser nadien twee positieve ademanalyses heeft afgelegd, waarvan de rechtsgeldigheid van het resultaat als dusdanig niet wordt betwist.
Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht.
In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

5. Het onderdeel voert miskenning aan van een mondelinge richtlijn van het college van procureurs-generaal om de personen die een ademtest moeten onder-gaan, in kennis te stellen van hun recht een wachttijd van vijftien minuten te vra-gen en de "gewoonterechtelijke regel inzake mededeling van een wachttijd alvorens te worden onderworpen aan een ademtest of ademanalyse": dergelijke richtlijn die in het gerechtelijk arrondissement Gent mondeling aan de politiediensten zou bevestigd zijn door het openbaar ministerie, heeft verordenende kracht; ook de gewoonte heeft een aanvullend karakter; het niet-naleven hiervan maakt een inbreuk uit op de wetgevende norm; de appelrechters baseren aldus hun beslissing ten onrechte op een vaststelling die op onzorgvuldige wijze is tot stand gekomen.

6. Een mondelinge richtlijn die door het openbaar ministerie ter toelichting van een wetsbepaling aan de politiediensten wordt medegedeeld, is geen bindende re-gel met algemene draagwijdte noch een gewoonterechtelijke regel. Dergelijke richtlijn is bijgevolg geen wet als bedoeld in artikel 608 Gerechtelijk Wetboek, waarvan de schending aanleiding kan geven tot cassatie.
Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht.

Derde onderdeel

7. Het onderdeel voert schending aan van artikel 23, tweede lid, KB 21 april 2007, evenals miskenning van het algemeen zorgvuldigheidsbeginsel en de "ge-woonterechtelijke regel inzake mededeling van een wachttijd alvorens te worden onderworpen aan een ademtest of ademanalyse": indien de ademanalyse opgelegd wordt zonder voorafgaande ademtest, mag de persoon die een ademanalyse moet ondergaan, een wachttijd vragen van vijftien minuten; de appelrechters die ten on-rechte de vermeende nutteloosheid van de wachttijd expliciet opgeven als één van de voornaamste redenen om de eiser schuldig te verklaren, verantwoorden hun be-slissing niet naar recht.

8. De appelrechters geven de vermeende nutteloosheid van de wachttijd niet op als één van de voornaamste redenen om de eiser schuldig te verklaren.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.

9. Artikel 23, tweede lid, KB 21 april 2007 bepaalt: "Indien de ademanalyse opgelegd wordt zonder voorafgaande ademtest, mogen de personen die een ademanalyse moeten ondergaan een wachttijd vragen van 15 minuten."
In zoverre het onderdeel ervan uitgaat dat de ademanalyses te dezen werden afge-nomen zonder voorafgaande ademtest, mist het eveneens feitelijke grondslag.

10. Voor het overige is het onderdeel geheel afgeleid uit het vergeefs aange-voerde eerste en tweede onderdeel.

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten op 61,05 euro.

F. Adriaensen
E. Francis A. Lievens
P. Hoet L. Van hoogenbemt P. Maffei

Dimitri
Politie
Berichten: 851
Lid geworden op: 01 dec 2009, 17:52

Re: Cassatie: proactief informeren bij ademtest niet nodig

door Dimitri » 11 mar 2014, 23:49

Handig om te weten maar in de praktijk zal ik het toch blijven vragen.

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast

Het is momenteel 24 mar 2019, 15:21